ವಿಡಿಯೋ

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ~ಗುರುಕುಲಮ್ ಪರಿಚಯ ವೀಡಿಯೋ

         ವಿದ್ಯಾ~ಪರಿ‍ಷತ್ ಪರಿಚಯಮಾಲಿಕೆ :          ಡಾ|| ಕೆ. ಎಲ್. ಶಂಕರನಾರಾಯಣ. ಜೋಯಿಸ್

           ವಿದ್ಯಾ~ಪರಿ‍ಷತ್ ಪರಿಚಯಮಾಲಿಕೆ :              ಶ್ರೀ ಆ. ಪು. ನರಾಯಣಪ್ಪ

ವಿದ್ಯಾ~ಪರಿಷತ್ ಪರಿಚಯಮಾಲಿಕೆ : ವಿದ್ವಾನ್ ಜಗದೀಶಶರ್ಮಾ ಸಂಪ

ವಿದ್ಯಾ~ಪರಿಷತ್ ಪರಿಚಯಮಾಲಿಕೆ : ಶ್ರೀ ಎಮ್. ಆರ್. ಹೆಗ್ಗಡೆ